Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Сахвон, В. В. (2016). История формирования и современное состояние синурбизированных группировок вяхиря (Columba palumbus) в Беларуси. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 19, 73-80 Ключові слова: припутень, Columba palumbus, сінурбізація, розповсюдження, орнітофауна міст Перегляди: 806 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №19 (2016)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 73-80

Історія формування і сучасний стан синурбізованих угруповань припутня (Columba palumbus) у Білорусі

В. В. Сахвон

Розглянуті історія формування, особливості просторового розподілу і сучасний стан синурбізованих угруповань припутня (Columba palumbus) у Білорусі. Дослідження проведені у 2012-2015 рр. у межах більшості малих і великих міст Білорусі. Обліки припутня проведені методом фінських лінійних трансект з охопленням усіх найбільш привабливих місць мешкання; в парках та скверах проводився абсолютний облік всіх гніздових пар.
Перші випадки гніздування припутня серед міської забудови припадають на середину 90-х рр. XX століття і стосуються західних районів Білорусі. Особливо швидке просування синурбізованих угруповань в східному напрямку зареєстровано з кінця 2000-х рр., в результаті чого межа їх поширення просунулась на 300 км на схід. І зараз вона проходить по лінії Гродно-Ліда-Мінськ-Борисов-Барановичі-Житковичи-Столін.
Аналіз даних свідчить про те, що в колонізації міст брали участь птахи, що вже сформувалися серед синурбізованих популяцій на території Європи. При виборі місць для гніздування в умовах міст припутень віддає перевагу алеям з високорослими деревними насадженнями уздовж пішохідних зон і автодоріг, що, ймовірно, пов'язано з меншим пресом з боку хижаків.

 

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Абрамова И.В., Гайдук В.Е. Экология вяхиря (Columba palumbus L.) юго-запада Беларуси // Вестник Брестского унив-та. – 2005. – Т.1, № 22. – С. 67–72.
 • Астафьева Т.В., Гришанов Г.В. Вяхирь Columba palumbus L. в городах Калининградской области // Вестник Балтийского фед. унив-та им. И. Канта. – 2012. – № 7. – С. 52–57.
 • Гайдук В.Е., Абрамова И.В. Экология птиц юго-запада Беларуси. Неворобьинообразные. – Брест: БрГУ, 2009. – 300 с.
 • Дацкевич В.А. Исторический очерк и некоторые итоги орнитологических исследований в Беловежской пуще (1945–1985 гг.). – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 1998. – 114 с.
 • Козулин А.В., Шкляров Л.П., Яминский Б.В. Структура летнего населения птиц Центрального ботанического сада АН БССР // 7 Всесоюз. орнитол. конф.: матер. междун. научн.-практ. конф. (Москва, 1979). – М.: Наука, 1979. – С. 204–205.
 • Кусянкоў А.Н. Сезонныя змяненнi шчыльнасцi насельнiцтва птушак Гомеля // Весцi АН БССР. Сер. бiял. навук. – 1990. – № 6. – С. 103–105.
 • Никифоров М.Е., Яминский Б.В., Шкляров Л.П. Птицы Белоруссии: справочник-  определитель гнезд и яиц. – Мн.: Вышэйшая школа, 1989. – 479 с.
 • Никифоров М.Е. и др. Птицы Беларуси на рубеже XXI века: статус, численность, распространение. – Мн.: Королев Н.А., 1997. – 188 с.
 • Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные / Э.И. Гаврилов, В.П. Иванчев, А.А. Котов и др. – М.: Наука, 1993. – 400 с.
 • Сахвон В.В. Экологическая характеристика сообществ птиц пойменных лесов Беларуси: дис. канд. биол. наук. – Мн., 2011. – 144 с.
 • Федюшин А.В., Долбик М.С. Птицы Белоруссии. – Мн.: Наука и техника, 1967. – 520 с.
 • Шнитников В.Н. Птицы Минской губернии // Мат-лы к познанию фауны и флоры Российской империи. Отд. зоол. – 1913. – Вып. 12. – 475 с.
 • Bea A. et al. Woodland and Urban Populations of the Woodpigeon Columba palumbus in the Eastern Baltic Region // Ardeola. – 2011. – Vol. 58, № 2. – P. 315–321.
 • Inglis I.R., Isaacson A.J., Thearle R.J.P. Long term changes in the breeding biology of the Woodpigeon Columba palumbus in eastern England // Ecography. – 1994. – Vol. 17. P. 182–188.
 • Järvinen O, Väisänen R.A. Line transect method: a standard for field–work // Polish Ecol. Stud. – 1977. – Vol. 3, № 4. – P. 11–15.
 • Shochat E. et al. From patterns to emergin processes in urban evolutionary ecology // Trends in Ecology & Evolution. – 2006. – Vol. 21. – P. 186–191.
 • Tomiałojć L. The urban population of the wood pigeon Columba palumbus Linneaus, 1758 in Europe – its origin, increase and distribution // Acta Zoologica Cracoviensia. – 1976. Vol. 21. – P. 586–631.
 • Tomiałojć L. The combined version of mapping method // Proc. VI Intern. Conf. Bird Census Work (Gottingen, 1979). – Gottingen, 1980. – P. 92–106.