Збірник наукових праць
Азово-Чорноморської орнітологічної станції

Branta Cover Мова статтi: російська Цитувати: Бусел, В. А. (2016). Изменение гнездового орнитокомплекса поймы нижнего Днепра под воздействием антропогенных факторов. Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 19, 53-72 Ключові слова: гніздові птахи, орнітокомплекс, заплавний ліс, вологі і сухі луки, піщані гряди, скелі, заплава нижнього Дніпра, Каховське водосховище, природний комплекс Перегляди: 724 Branta copyright Branta license

Випуски видання > Випуск №19 (2016)

Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції, 53-72

Зміни у гніздовому орнітокомплексі заплави нижнього Дніпра під впливом антропогенних чинників

В. А. Бусел

Серед різних типів природних комплексів, заселених птахами в заплаві нижнього Дніпра, за час досліджень було виділено шість основних: деревно-чагарниковий, водно-болотний, луговий, піщані коси і гряди, глинисті схили і обриви, та скелі. Під впливом антропогенних і природних чинників з кінця XIX ст. в заплаві нижнього Дніпра зникло на гніздуванні 15, а  вселились 17 видів птахів. Випадки гніздування гоголя (Bucephala clangula), малого креха (Mergus albellus), голуба-синяка (Columba oenas), довгохвостої синиці (Aegithalos caudatus), звичайного підкоришника (Certhia familiaris) слід розцінювати як залишки реліктових популяцій птахів, відірваних від свого основного ареалу. Процеси активної господарської діяльності, що вплинули на деградацію лугового природнього комплексу, в кінці 1940 - середині 1950 років сприяли вселенню сюди птахів, які відносяться до степового типу природнього комплексу, не типового для території заплави нижнього Дніпра. До таких видів ми відносимо чубатого жайворонка (Galerida cristata), малого жайворонка (Calandrella cinerea), польового жайворонка (Alauda arvensis) і  польового щеврика (Anthus campestris), які тут гніздилися до моменту затоплення території в 1956 році. З найбільш істотних чинників, які вплинули на зміну орнітофауни в заплаві нижнього Дніпра, можна виділити: гідробудівництво, будівництво дамб на малих річках, забудову прибережної частини заплави Дніпра і збільшення рекреаційного навантаження в весняно-літній період.

 

Читати pdf-версію статті
Лiтература:
 • Ардамацкая Т.Б. Роль дельты Днепра в сохранении биоразнообразия птиц водноболотного комплекса // Птицы бассейна Северского Донца: Мат. 15 научн. конф. – Донецк, 2010. – Вып. 11. – С. 36–40.
 • Ардамацкая Т.Б. Состояние редких видов птиц в низовьях Днепра // Рідкісні й зникаючі птахи Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2011. – С. 7–14.
 • Барабаш-Нікіфоров I.I. До орнітофауни колишньої Катеринославської губ. // Зап. Дніропетр. ін–ту нар. освіти, 1928. − Т. 2. − С. 217−226.
 • Барабаш-Никифоров И.И. Новые данные о гнездовании некоторых птиц в районе б. Екатеринославской губернии // Укр. мисливець та рибалка, 1928а. – № 7–8. – С. 39 – 40.
 • Безбородько М. Українська кристалічна смуга. – Вид. Укр. Акад. Наук., Київ. –1935. –237 с.
 • Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. – Изд. КГУ, 1950. – 294 с.
 • Бусел В.А. Гнездящиеся кулики поймы нижнего Днепра // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Материалы 10-й юбилейной конференции Рабочей группы по куликам Северной Евразии, Иваново, 3-6 февраля 2016 г. – И.: Иван. гос. ун-т. – С. 74–80.
 • Бусел В.А. О гнездовании огаря на территории Национального природного парка «Великий Луг» // Збереження флори, фауни, природних середовищ в установах ПЗФ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 вересня 2016 р.). – Київ, 2016а. – С. 47–52.
 • Білик Г.І. Рослинність нижнього Придніпров'я. – Київ: Вид-во АН УРСР. – 1956. – 179 с.
 • Гудина А.Н. О редких и малоизученных птицах верховий Каховского водохранилища  // Праці Укр. орніт. тов. – Київ, 1996. – С. 218–219.
 • Гудина А.Н. Методы учёта гнездящихся птиц: Картирование территорий. – Запорожье: Дикое Поле, 1999. – 241 с.
 • Данилович А.П. Заметки о птицах низовьев Днепра // Природа и соц. хозяйство, 1941. – Сб. 8, Ч. 2. – С. 463–467.
 • Кістяківський О.Б. Фауна птахів району Каховського водоймища // Зб. пр. Зоол. муз. АН УРСР. – № 28. – К.: АН УРСР, 1957. – С. 20–48.
 • Колониальные гидрофильные птицы юга Украины: Ржанкообразные / Сиохин В.Д., Черничко И.И., Ардамацкая Т.Б., Лысенко В.И. и др. – К.: Наук. думка, 1988. – 176 с.
 • Клестов Н.Л. О влиянии гидростроительства на орнитофауну Среднего Днепра // Вестн. зоол., 1983.– №3. – С. 25–28.
 • Клестов Н.Л., Севастьянов В.И., Макаренко А.Д. Новые данные о редких птицах водохранилищ Днепровского каскада // Вестн. зоол., 1990. − №1. − С. 82.
 • Клестов Н.Л. Формирование околоводных орнитокомплексов под влиянием гидростроительства (на примере р. Днепр). – К., 1991. − 70 с. (Препринт 91.3. АНУССР. Ин–т зоол.).
 • Клименко М.И. Материалы по фауне птиц района Черноморского заповедника // Тр. Черноморск. зап. − К.: КГУ, 1950. − Вып. 1. − С. 3−52.
 • Лавренко Е.М., Зоз И.Г. Растительность Конских плавней реки Днепра («Великого  Луга») Запорожского округа // Матер. по пробл. Нижн. Днепра. – Т. 2. – Одесса, 1931. – С. 79–142.
 • Ландау Ю.А., Сиренко Л.А. Гидроэнергетика и окружающая среда. – К.: Либра, 2004. – 470 с.
 • Лисецкий А.С. Изменение орнитофауны нижне-днепровских плавней и Каменского пода в связи с подготовкой дна Каховского водохранилища // III Экол. конф.: Тез. докл. – Киев: Изд–во Киев. ун–та, 1954. – Ч. 4. – С. 189–191.
 • Лисецкий А.С. Изменение орнитофауны нижнеднепровских плавней // Природа, 1955. – год изд. 25, № 44. – С. 128.
 • Лисецкий А.С. Влияние вырубки плавневых лесов Нижнего Днепра на состав орнитофауны древесных насаждений Каменского пода // Тр. НИИ биологии и биол. фак–та ХГУ. − Харьков: ХГУ, 1959. − Т. 28. − С. 115–122.
 • Орлов П.П. Замітки про птахів Великого Лугу // Наук. зап. Черкаськ держ. пед. ін–ту. – Черкаси, 1941. – В.1. – С. 103–115.
 • Орлов П.П. Изменения в орнитофауне нижнего Днепра в районе строительства Каховского гидроузла // Тр. НИИ биологии и биол. фак–та ХГУ. – Х.: ХГУ, 1959. – Т. 28. − С. 101–114.
 • Орлов П.П. Перераспределение некоторых видов птиц внутри ареала в связи с гидростроительством на нижнем Днепре // Четвёртая межвузовская зоогеографическая конференция (тезисы докладов) 26-30 сентября 1966. − Одесса, 1966. − С. 194−195.
 • Петров В.С. К орнитофауне поймы нижнего Днепра // Тр. НИИ биологии и биол. факта ХГУ. – Х.: ХГУ, 1954. – Т. 20. – С. 105−130.
 • Попенко В.М. Черный дятел (краткие сообщения об интересных орнитологических находках) // Фауна, экология и охрана птиц Азово-Черноморского региона. – Симферополь: Экоцентр «Синтез-HТ». – Сонат, 1999. – С. 44.
 • Попенко В.М., Бусел В.А. О гнездовании огаря в Запорожской области // Бранта: Сб. науч. тр. Азово–Черноморск. орнитологич. станции. – Мелитополь, 2002. – Вып. 5. – С. 159–162.
 • Попов Б.М. Матеріали до орнітофауни порожнистої частини р. Дніпра // Зб. пр. Зоол. муз. АН УРСР. – № 20. – К., 1937. – С. 41–64.
 • Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. – Новосибирск: Наука, 1967. – С. 66–75.
 • Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. – М.: Изд–во ВНИИ Природа, 1990. – 33 с.
 • Рогачёва Э.В. Методы учёта численности мелких воробьиных птиц // Организация
 • и методы учёта птиц и вредных грызунов. – М.: Изд–во АН СССР, 1963. – С. 117-129.
 • Смогоржевський Л.О. Фауна України. Т. 5. Птахи. Вип. 1. Гагари, норці, трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго. – К.: Наук. думка, 1979. – 188 с.
 • Спангенберг Е.П. Пастушковые. Птицы Советского союза, т. III. – Москва: Сов. наука, 1951. – С. 604–677.
 • Стаховський В.В. До питання про промислову фауну Бузулуцьких плавнів і її господарське викоростання // Наук. зап. Дніпропетр. гос. ун–та. Зб. роб. біол. фак. – Дніпропетровськ, 1938. − Т. 1., Вип. 1. – С. 189–212.
 • Шарлемань М.В. Зоогеография УССР. Матеріали до вивчення географічного поширення наземних хребетних УРСР. – Київ, 1937. – 234 с.
 • Шевченко В.В. К вопросу о заселении птицами искусственных лесонасаждений юга Украины // Тр. Н.–И. Зоолого-биологического института. − Х.: ХГУ, 1940. − Т. 8−9. − С. 123–137.
 • Neubaur F. Beiträge zur Vogelwelt der Süd-Ukraine // Jahrbuch des Nassauischen Vareins für Naturkunde. – Wiesbaden, 1951. – Bd. 89. – P. 46–102.